Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
English

Αποστολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

οργάνωση  |  νομοθετικό πλαίσιο

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3074/2002 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης :

 

 1. Διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από :

  • το ΣΕΕΔΔ

  • τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου :

   • των Υπουργείων,

   • των Περιφερειών,

   • των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,

   • των επιχειρήσεών τους,

   • των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου,

   • των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,

   • των δημόσιων επιχειρήσεων,

   • των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

 2. Παρακολουθεί τη δράση του ΣΕΕΔΔ και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της περ. β' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
 3. Παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα ανωτέρω Σώματα και ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά, οποτεδήποτε το ζητήσει.
 4. Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
 5. Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες:

  • στο Δημόσιο,

  • στα ΝΠΔΔ,

  • στους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού και στις επιχειρήσεις τους,

  • στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,

  • στις δημόσιες επιχειρήσεις,

  • στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

 6.  Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου.

 7. Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.3074/2002 και στα Σώματα Ελέγχου αυτών.

 8. Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου ( Σ.Ο.Ε.Ε.) το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεωρήσεων και ελέγχου.

  Ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενισχύθηκε σημαντικά με το άρθρο 26 του ν. 3200/2003 με την πειθαρχική δικαιοδοσία του. Ειδικότερα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα.

  Τέλος με το άρθρο 12 του ν.3320/2005 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης απέκτησε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών διώξεων που ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις. Ειδικότερα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235-263Α Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216,217,218,220,222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372,375,381,382 Π.Κ.) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 386,386Α,389,390,394), που στρέφονται κατά του Δημόσιου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 Οργανόγραμμα Υπηρεσίας

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ευρεία κοινωνική αποδοχή. Επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και διορίζεται για πέντε χρόνια.

Πρώτος Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διορίστηκε ο Κώστας Δαφέρμος, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, πρώην Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Από τις 13/09/2004 εώς της 23/02/2016 ως Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης υπηρέτησε ο Λέανδρος Ρακιντζής, αρεοπαγίτης επί τιμή.

Από τις 23/02/2016 διορίστηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης η κα Μαρία Παπασπύρου εφέτης επί τιμή.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης υποστηρίζεται στο έργο του από δώδεκα ειδικούς επιθεωρητές που επιλέγονται μετά από δημόσια πρόσκληση, με θητεία δύο ετών ή με τριετή απόσπαση και με τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή με οκταετή προϋπηρεσία αντίστοιχα. Οι ειδικοί επιθεωρητές υποστηρίζουν το έργο της διεξαγωγής των ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στους φορείς που ελέγχονται από το θεσμό και γενικά ενεργούν κατ ' εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του. Επίσης μπορούν να εκτελέσουν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και να διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις.

Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συγκροτείται από τη Γραμματεία, και τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και στελεχώνονται από 25 μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δημόσιου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμίδας και των ΚΝΠΙΔ, με απόσπαση διάρκειας τριών ετών που μπορεί να παρατείνεται. Των Διευθυνσεων προΐστανται υπαλληλλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.

Η Γραμματεία είναι αρμόδια για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, την κατάσταση του προσωπικού της, την οικονομική της διαχείριση, τη λειτουργία του μηχανογραφικού της συστήματος κλπ.

 


 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

O «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης» (Γ.Ε.Δ.Δ.) ιδρύθηκε με το ν.3074/2002 ( ΦΕΚ 296, τ. Α' /04-12-2002 ) : «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις».

Ο ν.3074/2002, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που αναφέρονται στο Γ.Ε.Δ.Δ. συμπληρώθηκε με : το ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10, τ. Α' /22-1-2003) :ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125, τ. Α' /23-5-2003) : «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις», τις παρ. 1-4 του άρθρου 26 του ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281 τ. Α' /9-12-2003) :ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 τ. Α' /16-6-2005) : «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων». «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και την παρ. 5 του άρθρου 14 του «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 5 του

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Γ.Ε.Δ.Δ. συμπληρώθηκε επίσης με τις παρακάτω διατάξεις: τις παρ. 5-6 του άρθρου 26 του ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281 τ. Α' /9-12-2003) , την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309 τ. Α' /31-12-2003) :ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 τ. Α' 23-2-2005) : ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 τ. Α' /16-6-2005) .«Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» και τις παρ. 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 14 του «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», τα άρθρα 11 και 12 του

Τέλος εκδόθηκε, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 περ. δ' και της παρ. 7 εδ. τελευταίο του άρθρου 1 του ν.3074/2002, το Π.Δ. υπ' αριθ.77 (ΦΕΚ 118 τ. Α' /20-5-2005) : «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου - Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης».

 

(Χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader για την προβολή των παραπάνω αρχείων).

 

 


 


Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr